ترم مقدماتی کارگردانی خانم و آقا

مرتضی پورصمدی

فیلمبرداری