ترم مقدماتی بازیگری بزرگسال خانم و آقا

محمودرضا رحیمى

بازیگر چه می‌خواهد؟ بازیگر چه مى‌تواند؟