ترم مقدماتی بازیگری بزرگسال خانم و آقا

علی صلاحی

بداهه پردازی و تربیت احساس