دوره جامع آموزش بازیگری

ایوب آقاخانی

آنالیز و تحلیل متن ، کارگاه فیلمنامه